කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) – 2022

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) – 2022 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ

Read more